2 nieruchomości Stare Bojanowo, przy ul. Główna 63

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-10 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: 2 nieruchomości Stare Bojanowo, przy ul. Główna 63
Cena wywoławcza: 224 133,00
Opis:

KM 300/17

O B W I E S Z C Z E N I E  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 10 grudnia 2019r.  o godz. 11.00

  w sali nr 19 Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

w postaci:

działki nr 38/2 o pow. 0,1337 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej (powierzchnia użytkowa 125,06 m2) i budynkiem kurnika (powierzchnia użytkowa 424,51 m2)

położonej w Stare Bojanowo, przy ul.  Główna 63

stanowiącej własność dłużnika: Dorynek Roman

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00015023/4.

Nieruchomość (działka nr 38/2) oszacowana jest na kwotę:  298.844,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 224.133,00  zł, rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 29.884,40 zł,

 

oraz

działki nr 252/1 o pow. 1,6520 ha, stanowiącej grunt rolny (RIIIb-0,0720ha, RIVa-1,2818 ha, Br-RIVa-0,2982ha) zabudowanej budynkiem kurnika  (powierzchnia użytkowa 1.224,33 m2), położonej w Starym Bojanowie  poza zabudową wsi, w kompleksie gruntów rolnych,

stanowiącej własność dłużnika: Dorynek Roman

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00015023/4.

Nieruchomość (działka nr 252/1) oszacowana jest na kwotę:  389.211,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 291.908,25  zł, rękojmia - 10% ceny oszacowania tj. 38.921,10 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.