Udział w działce zabudowanej

Podstawowe informacje:
Data: 2023-12-19
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w działce zabudowanej
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 426 815,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

sygn.akt KM 776/18 , KM 1062/21, KM 1245/20

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 19-12-2023 r. o godz. 11.00

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

w postaci:

udziału do 5/8 cz. nieruchomości - działki nr 314 o pow. 0,1500 ha zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej pow. użytkowej 160,76 m2 z dobudowanym do niego budynkiem warsztatu samochodowego o pow. użytkowej 102,82 m2, na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 29,0 m2, nieruchomość wyposażona w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji ogólnospławnej nieruchomość położona w Kiełczewo, ul.Polna 67 stanowiąca własność dłużnika, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00028395/6.

Udział do 5/8 cz. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 640 223,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.426.815,33 kwotę zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 64.022,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00 oraz przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kościanie protokół opisu i oszacowania.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kiełczowo
Wojewodztwo: wielkopolskie