Działki, Żegrówko, ul. Leśna

Podstawowe informacje:
Data: 2021-03-02
Godzina: 11:45
Przedmiot sprzedaży: Działki, Żegrówko, ul. Leśna
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 31 588,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

 

w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 11:45

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

udział do 1/6 części nieruchomości, na którą składa się:

- działka nr 169 o pow. 1,2400 ha (BrV - 0,0701 ha, RV - 1,1699 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym (pow. użytkowa 85,60 m2), budynkiem stodoły (pow. 57,12 m2) i budynkiem gospodarczym (pow. 18,04 m2)

- działka nr 176 o pow. 0,5400ha (W - 0,0100ha, PsV - 0,5300 ha),

- działka nr 177 o pow. 0,1700ha, (PsV - 0,1700 ha),

- działka nr 185/3 o pow. 0,0310 ha (W - 0,0310),

- działka nr 220 o pow. 0,3200 ha (RIVb - 0,3200 ha)

 

położonej w Żegrówko, przy ul. Leśna 2 stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00018991/1.

Udział do 1/6 cz. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 47 383,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 31 588,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4 738,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Żegrówko
Wojewodztwo: wielkopolskie