Działki w Spławie, gm. Śmigiel

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-04 godz. 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Spławie, gm. Śmigiel
Cena wywoławcza: 20 366,00
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu  4 czerwca 2019 r. o godz. 13.00

w sali nr 19 Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

 

w postaci:

działka nr 241/3, RIIb, powierzchnia 0,1000 ha,

działka nr 241/4, RIIIb (0,0629ha), RIVa(0,0371ha), łączna pow. 0,1000 ha,

działka nr 241/5, RIVa, powierzchnia 0,1000 ha,

działka  nr 241/6, RIIIb (0,0300ha), RIVa (0,0700ha), łączna pow. 0,1000 ha.

położonej w miejscowości Spławie, gm. Śmigiel   stanowiącej własność dłużnika: Zając Marek, Zając Edyta Elżbieta

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00055569/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

działka nr 241/3  -  30.550,00 zł, cena wywoławcza  -  20.366,67 zł, rękojmia  -  3.055,00 zł,

działka nr 241/4  -  30.550,00 zł, cena wywoławcza  -  20.366,67 zł, rękojmia  -  3.055,00 zł,

działka nr 241/5  -  28.120,00 zł, cena wywoławcza  -  18.746,67 zł,  rękojmia  -  2.812,00 zł,

działka nr 241/6  -  28.120,00 zł, cena wywoławcza  -  18.746,67 zł,  rękojmia  -  2.812,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.