Działka zabudowana

Podstawowe informacje:
Data: 2024-04-09
Godzina: 11:15
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 708 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

sygn.akt KM 2116/21

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 09-04-2024 r. o godz. 11.15

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

w postaci:

działki nr 1251 o pow. 742 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 137,31 m2 (budynek piętrowy z przyziemiem i poddaszem nad klatką schodową, mieszczący na parterze korytarz, pokój dzienny, kuchnię i WC, na piętrze korytarz, trzy sypialnie i łazienkę a w przyziemiu korytarz, kotłownię, pralnię, suszarnię i garaż) i 112,43 m2 (budynek piętrowy podpiwniczony, bez poddasza, mieszczący na parterze wiatrołap, korytarz, salon, sypialnię, kuchnię i łazienkę, na piętrze

schody, korytarz, dwie sypialnie, kuchnię i łazienkę a w piwnicy garaż, korytarz, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze) w zabudowie zwartej, działka ogrodzona, zagospodarowana, uzbrojona w przyłącze sieci energii elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i gaz (budynki posiadają niezależne instalacje wewnętrzne),

położonej w Kościan, przy ul. Kasprowicza 32 stanowiącej własność dłużnika: Piotrowska Renata i Piotrowski Robert

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00018207/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 944 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 708.150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 94.420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi

lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00 oraz przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kościanie protokół opisu i oszacowania.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kościan
Wojewodztwo: wielkopolskie