Działki

Podstawowe informacje:
Data: 2022-11-29
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działki
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

sygn.akt KM 2110/18, KM 1885/19, GKM 37/19, KM 880/19, KM 2111/18, KM 2008/19,

KM 649/18, KM 242/18, KM 2236/18, GKM 55/19, KM 916/17, KM 1860/22, KM 1682/18,

GKM 122/19, GKM 100/20

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 12:30

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

w postaci:

-        działki nr 477, powierzchnia 2,7052 ha, (BrIVa-0,3361 ha, LsV-0,3220 ha, ŁIV-1,0494 ha, ŁV-0,7760 ha, N-0-2217 ha), Nowy Dwór 57, arkusz mapy nr 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (pow. mieszkalna 127,20 m2, kotłownia 45,1 m2), budynkiem gospodarczo-garażowym (pow. zabudowy 125,00 m2), budynkiem magazynowym (pow. zabudowy 25,00 m2), budynkiem obory (pow. zabudowy 382,00 m2), budynkiem chlewni (pow. zabudowy 275,00 m2, wiatą na maszyny (pow. zabudowy 263,00 m2), budynkiem gospodarczym do rozbiórki (pow. zabudowy 64,00 m2),

-        działki nr 495/4, powierzchnia 4,4416 ha (RIIIb-0,7094 ha, RIVa-1,0780 ha, RV-0,4608 ha, S-RIIIb-0,3881 ha, S-RIVa-1,5310 ha, S-RV-0,2743 ha), Nowy Dwór, arkusz mapy nr 2,

-        działka nr 536/4, powierzchnia 2,0575 ha (RV-1,6818 ha, ŁV-0,3468 ha, W-RV-0,0289 ha), Nowy Dwór, arkusz mapy nr 2,

-        działki nr 548/2, powierzchnia 3,0608 ha (RIVa-0,8941 ha, RIVb-0,0225 ha, RV-1,5499 ha, RVI-0,5943 ha), Nowy Dwór, arkusz mapy nr 2,

-        działki nr 507/3, powierzchnia 0,1148 ha (ŁV-0,0998 ha, ŁVI-0,0150 ha), Czerwona Wieś, arkusz mapy nr 2,

-        działki nr 509/2, powierzchnia 0,6516 ha (RVI-0,2370 ha, ŁV-0,2746 ha, ŁVI-0,1400 ha) Czerwona Wieś, arkusz mapy nr 2;

stanowiącej własność dłużnika: Klupczyński Mariusz

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00001026/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

-        działka nr 477 o pow. 2,7052 ha, oszacowana na kwotę 640 600,00 zł,

cena wywoławcza 480 450,00 zł, rękojmia 64 060,00 zł,

-        działka nr 495/4 o pow. 4,4416 ha, oszacowana na kwotę 240 700,00 zł,

cena wywoławcza 180 525,00 zł, rękojmia 24 070,00 zł,

-        działka nr 536/4 o pow. 2,0575 ha, oszacowana na kwotę 94 200,00 zł,

cena wywoławcza 70 650,00 zł, rękojmia 9 420,00 zł,

-        działka nr 548/2 o pow. 3,0608 ha, oszacowana na kwotę 140 200,00 zł,

cena wywoławcza 105 150,00 zł, rękojmia 14 020,00 zł,

-        działka nr 507/3 o pow. 0,1148 ha, oszacowana na kwotę 4 900,00 zł,

cena wywoławcza 3 675,00 zł, rękojmia 490,00 zł,

-        działka nr 509/2 o pow. 0,6516 ha, oszacowana na kwotę 27 800,00 zł,

cena wywoławcza 20 850,00 zł, rękojmia 2 780,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania

 

NIERUCHOMOŚĆ OBCIĄŻONA JEST UMOWĄ DOŻYWOCIA.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nowy Dwór, Czerwona Wieś
Wojewodztwo: wielkopolskie