Grunt oraz budynki magazynowe

Podstawowe informacje:
Data: 2022-11-29
Godzina: 12:20
Przedmiot sprzedaży: Grunt oraz budynki magazynowe
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 1 592 554,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

sygn. akt KM 914/21 , KM 154/21, GKM 5/20

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 listopada 2022 r. o godz. 12:20

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania

 

w postaci:

gruntu należącego do Gminy Czempiń, oddanego w wieczyste użytkowanie do dnia 15.07.2092 r. dłużnikowi RBC Recykling Sp. zo.o. w Warszawie oraz budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności dłużnika RBC Recykling Sp. z o.o.

położonego w Czempiń, przy ul. Kolejowa 32,

posiadającego założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr :

-        KW PO1K/00048156/5, na której położona jest działka nr 936/6 o pow. 0,2859 ha – 2 859 m2, zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym (pow. zabudowy 1,558 m2),

-        KW PO1K/00053014/6, na której położona jest działka nr 936/14 o pow.0,2617 ha -2 617 m2, zabudowana budynkiem magazynowym (pow. zabudowy 654 m2),

-        KW PO1K/00055029/8, na której położona jest działka nr 936/9 o pow. 0,0885 ha - 885 m2, zabudowana budynkiem magazynowym (pow. zabudowy 116 m2),

-        KW PO1K/00052476/5, na której położona jest działka nr 937/1 o pow. 0,0435 ha - 435 m2, działka jest niezabudowana, stanowi poszerzenie wjazdu na nieruchomość i drogi komunikacyjnej do granicy północno-zachodniej nieruchomości.

Teren poza zabudową stanowi drogi dojazdowe, place postojowe i manewrowe.

Nieruchomość wyposażona w przyłącze sieci elektrycznej i wodnej, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego, w przyległej ulicy Kolejowej sieć kanalizacji sanitarnej.

Dojazd do działki nr 936/14 i 936/9 poprzez działkę nr 936/6, na podstawie ustanowienia służebności drogi.

Działki stanowią jedną funkcjonalną całość, ark. Mapy nr 1, 3, 6.

 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ ZNACZNE ILOŚCI

NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 123 406,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 592 554,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Czempiń
Wojewodztwo: wielkopolskie