Licytacja lokalu mieszkalnego

Podstawowe informacje:
Data: 2022-11-29
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacja lokalu mieszkalnego
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 108 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania
Opis:

 

 

 

sygn. akt KM 2205/15 , KM 982/11, KM 2317/20

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 29-11-2022 r. o godz. 11.00

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

w postaci:

lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza o pow. 49,00 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow.15,40 m2 i dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o łacznej pow. 18,44 m2, lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacji sanitarnej, ciepła woda użytkowa z podgrzewacza pojemnościowego, elektrycznego, centralne ogrzewanie z kotłowni mieszczącej się w piwnicy budynku położonego w Gorzyczki nr 28/2 stanowiącej własność dłużnika: Konieczny Stanisław i Konieczna Romualda do 4/5 cz. oraz Konieczny Marcin w 1/5 cz., posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00045448/8Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 108.600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.290,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Gorzyczki nr 28/2
Wojewodztwo: wielkopolskie