Licytacja działki nr 74/36 o pow. 580 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Podstawowe informacje:
Data: 2022-11-29
Godzina: 12:10
Przedmiot sprzedaży: Licytacja działki nr 74/36 o pow. 580 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Domy
Opis:

 

sygn. akt KM 1378/21 , KM 860/18, KM 1264/18, KM 1591/19

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 12.10

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

w postaci:

działki nr 74/36 o pow. 580 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym w trakcie realizacji (stopień zaawansowania budowy 83 %) o pow. użytkowej 133,53 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacji sanitarnej, gaz w ulicy położonej w Piotrkowice nr 78 stanowiącej własność dłużnika: posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00046828/3Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 434 200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 325.650,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 43.420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Piotrkowice nr 78
Wojewodztwo: wielkopolskie