Działki o łącznej pow. 1,7361 ha, Kościan, ul. Gostyńska

Podstawowe informacje:
Data: 2021-03-02
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,7361 ha, Kościan, ul. Gostyńska
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Cena wywoławcza: 5 523 650,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: działek gruntu nr 3513/1, 3514/8, 3514/13 i 3514/1 o łącznej powierzchni 1,7361ha (17 361 m2), zabudowanych budynkiem biurowym(powierzchnia użyt. 364,00 m2) i budynkiem portierni (pow. użyt. 21,29 m2), budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowo-socjalnym (pow. użyt. 2 747,65 m2), halą produkcyjną dwunawową (pow. użyt. 2 113,20 m2), halą produkcyjną wysoką (wysokość 11-12 m, pow. użyt. 2 905,20 m2), budynkiem produkcyjnym (pow. użyt. 191,00 m2), wiatą (pow. użyt. 1.055,00 m2), wiatą przy ogrodzeniu murowanym (pow. użyt. 31,50 m2), działki stanowią łącznie zorganizowaną i funkcjonalną całość-zakład produkcyjny

położonej w: Kościan, przy ul. Gostyńska 67,

stanowiącej własność dłużnika: Eco Instal Holding Sp. z o.o.

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00037438/6 i PO1K/00037807/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 364 867,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5 523 650,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 736 486,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kościan
Wojewodztwo: wielkopolskie