Lokal mieszkalny położonego na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 74,89 m2

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-10 godz. 11:50
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny położonego na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 74,89 m2
Cena wywoławcza: 48 200,00
Opis:

Kościan, dnia 02-08-2019r.

 

 

sygn.akt  KM 1896/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

 

w dniu 10 września 2019  r. o godz. 11.50

w sali nr 19 Sądu Rejonowego  w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

w postaci:

lokalu mieszkalnego położonego na pierwszym piętrze  o powierzchni użytkowej 74,89 m2 z pomieszczeniami przynależnymi-piwnicą o pow. użytkowej 16,43 m2 oraz  z związanym  z nim udziałem w gruncie  w wysokości 9132/99359, lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden przejściowy, korytarza i kuchni, łazienka z WC poza lokalem

położonej w Śmigiel, przy ul.  Jana Matejki 16A/5 stanowiącej własność dłużnika:Matuszewska (wcz.Mocek) Weronika

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00053195/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 48.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.7.230,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

K  O  M  O  R  N  I  K   S Ą D O W Y

 

Przemysław Nieradka